Regulamin

REGULAMIN
obowiązujący od dnia 16 stycznia 2014 roku

 
SKLEP Internetowy Interton Classic działający pod adresem www.intertonclassic.pl, prowadzony jest przez INTERTON CLASSIC Różę Kaczorowską, ul. Adama Mickiewicza 19, 81-379 Gdynia, NIP: 5862277624, REGON: 221704603, dalej SKLEP
 
§1.
Składanie Zamówienia

 
1.SKLEP prowadzi sprzedaż produktów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet (on-line), w domenie www.intertonclassic.pl
2. KLIENT, przesyłając do SKLEPU zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze SKLEPEM. Wysłane przez SKLEP potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez KLIENTA adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze/za pobraniem" składanych z nowoutworzonego Konta KLIENTA, KLIENT otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. SKLEP ma prawo zwrócić się do KLIENTA z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
3. W celu złożenia zamówienia KLIENT zobowiązany jest dokonać:
   1. wyboru zamawianych towarów,
   2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
   3. wyboru sposobu płatności.
4.KLIENT może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze SKLEPEM za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie SKLEPU lub telefonicznie.
6.Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu KLIENTA jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu KLIENTA, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto KLIENTA.


 
§2.
Realizacja Zamówienia

 
1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze SKLEPU do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze (wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2.Rozpoczęcie zamówienia:
 1. w przypadku płatności przelewem (tzw.przedpłata) – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez SKLEP potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto SKLEPU.
 2. w przypadku płatności za pobraniem - realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
3. W przypadku wybranych towarów SKLEP zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie.
4.Po skompletowaniu Zamówienia towar zostaje wysłany do KLIENTA. Przewidywany czas dostawy (kurier) wynosi 2 dni robocze licząc od dnia wysłania przesyłki przez SKLEP (przewidywany czas dostawy)
5.Termin otrzymania Zamówienia przez KLIENTA obejmuje czas realizacji i przewidywany czas dostawy.
 
§3.
Tryb postępowania
w przypadku niedostępności produktu

 
1.W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców SKLEP lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia KLIENTA, SKLEP zawiadomi o tym fakcie KLIENTA najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez KLIENTA w formularzu zamówienia.
2.W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców SKLEPU lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców SKLEPU), KLIENT jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. KLIENT ma następujące możliwości:
   1. częściowa realizacja - wybór przez KLIENTA tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, SKLEP zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
   2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez KLIENTA tej możliwości powoduje zwolnienie SKLEPU z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli KLIENT dokonał zapłaty za towar - SKLEP zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Zwrot należności KLIENTOM.
 
§4
Sprzedaż promocyjna

 
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 
§5.
Cena

 
1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką podatku. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez KLIENT.
2. SKLEP zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§6.
Formy płatności

 
Za zamówione towary KLIENTY może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
 1. przelewem bankowym na konto SKLEPU
 2. płatność za pobraniem
 3. ratalna za pośrednictwem portalu internetowego ŻAGIEL Usługi Finansowe (www.zagiel.com.pl) prowadzonego przez Santander Consumer Finanse Spółki Akcyjnej. z siedzibą we Wrocławiu, Strzegomska 42c  zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000094876, NIP 898-101-19-92, REGON 930695605 kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,- zł, opłacony w całości (zwana dalej „SCF”), który jest  umocowany do pośredniczenia w zawieraniu umów kredytu konsumenckiego oferowanego przez następujące banki: Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 
§ 7
Przesyłki kurierskie

 
1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów gospodarczych świadczących usługi pocztowe dla przesyłek kurierskich: FedEx Express Polska Sp. z o.o. (dawny OPEK), UPS Polska sp. z o.o. (UPS), dalej KURIER lub innych

 
2. Koszt dostawy wynosi 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
 
§ 8.
Zawarcie umowy i odstąpienie

 
1.KLIENT będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (Konsument) może umowy odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowane oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta o którym mowa w ust 2. niniejszego paragrafu umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmieniony, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot nastąpi nie zwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
3.Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
 
INTERTON CLASSIC Róża Kaczorowska, ul. Adama Mickiewicza 19, 81-379 Gdynia
 
4.SKLEP niezwłocznie dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar, zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 Zwrot należności KLIENTOM. Nadpłaty.
 
§ 9
Zwrot należności

 
1.W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących SKLEP do zwrotu należności wpłaconych przez KLIENTA na konto SKLEPU.
2Jeżeli KLIENT dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od SKLEPU identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto KLIENTA w SKLEPIE (nadpłata) Nadpłata z konta KLIENTA zostanie przekazana na rachunek bankowy KLIENTA wyłącznie na podstawie jego dyspozycji.
 
§ 10
Dobrowolna rejestracja
 
1.Rejestracja na bazie SKLEPU jest dobrowolna.
2.W celu ułatwienia zawarcia umowy sprzedaży osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą dokonać Rejestracji (Konsument). W celu jej dokonania przed złożeniem pierwszego Zamówienia uzupełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do korespondencji, numeru PESEL, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy pod którą osoba rejestrująca się zamierza występować w SKLEPIE (login) oraz hasła.
3. W celu ułatwienia zawarcia umowy sprzedaży osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne mogą dokonać Rejestracji. Rejestracji może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu podmiotu określone w zd. 1 wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków KLIENT. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w SKLEPIE (login) oraz hasła, a także podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwą podmiotu rejestrowanego (firmy) oraz adres jego siedziby, numeru NIP, REGON i KRS, o ile podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

 
§ 11
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe podane przez KLIENTA na formularzu zamówienia w SKLEPIE wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji złożonych Zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy KLIENT w naszym SKLEPIE ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy SKLEPU.

§ 12
Tryb postępowania reklamacyjnego

 
1.KLIENT może złożyć Reklamację.
2.Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego lub pismem skierowanym na adres SKLEPU. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką KLIENT występuje w SKLEPIE oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3.Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SKLEP zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4.SKLEP rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5.Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres zamieszkania, korespondencyjny bądź adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.

 
§ 13
Zmiany Regulaminu

 
1.SKLEP może zmienić REGULAMIN. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SKLEP, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego REGULAMINU na stronie internetowej SKLEPU, z zastrzeżeniem, że Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych
2. KLIENT przy pierwszym logowaniu na stronie internetowej SKLEPU licząc od chwili wejścia w życia zmian zostaje powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację uważa się także automatyczne złożenia zamówienia przez KLIENT. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze SKLEPEM.

 
§ 14
Postanowienie końcowe

 
1.Umowa sprzedaży zawierana jest między KLIENTEM INTERTON CLASSIC Róża Kaczorowska.
2.Towary prezentowane na stronach SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach SKLEPU nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie SKLEPU lub u jego dostawców.
3.SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez KLIENTA oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez KLIENTA.
4.SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji KLIENTA, powstałe wskutek przekazania przez KLIENTA błędnych danych.
5.Prawem właściwym, której przedmiotem są usługi świadczone przez SKLEP na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SKLEP w ramach strony internetowej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
6..Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.